De novo GLI3 mutation in esophageal atresia: reproducing the phenotypic spectrum of Gli3 defects in murine models.

2014 Yang, L., Shen, C., Mei, M., Zhan, G., Zhao, Y., Wang, H., Huang, G., Qiu, Z., Lu, W., Zhou, W.