Scalable and DiI-compatible optical clearance of the mammalian brain.

2015 Hou, B., Zhang, D., Zhao, S., Wei, M., Yang, Z., Wang, S., Wang, J., Zhang, X., Liu, B., Fan, L., Li, Y., Qiu, Z., Zhang, C., Jiang, T.