Opportunities and challenges in modeling human brain disorders in transgenic primates.

2016 Jennings, C., Landman, R., Zhou, Y., Sharma, J., Hyman, J., Movshon, J., Qiu, Z., Roberts, A., Roe, A., Wang, X., Zhou, H., Wang, L., Zhang, F., Desimone, R., Feng, G.