Altered visual cortical processing in a mouse model of MECP2 duplication syndrome.

2017 Zhang, D., Yu, B., Liu, J., Jiang, W., Xie, T., Zhang, R., Tong, D., Qiu, Z., Yao, H.