Regulation of mRNA splicing by MeCP2 via epigenetic modifications in the brain.

2017 Cheng, T.*, Chen, J., Wan, H., Tang, B., Tian, W., Liao, L.*, Qiu, Z.*