Enrichment of short mutant cell-free DNA fragments enhanced detection of pancreatic cancer.

2019 Liu, X., Liu, L., Ji, Y., Li, C., Wei, T., Yang, X., Zhang, Y., Cai, X., Gao, Y., Xu, W., Rao, S., Jin, D., Lou, W.*, Qiu, Z.*, Wang, X.*