In vivo genome editing rescues photoreceptor degeneration via a Cas9/RecA-mediated homology-directed repair pathway.

2019 Cai, Y., Cheng, T., Yao, Y., Li, X., Ma, Y., Bao, J., Li, .L, Zhao, H., Zhang, M.*, Qiu, Z.*, Xue, T.*.