Expanding C–T base editing toolkit with diversified cytidine deaminases.

2019 Cheng, T.*, Li, S., Yuan, B., Wang, X., Zhou, W., Qiu, Z.*