GABA Signaling Pathway-associated Gene PLCL1 Rare Variants May be Associated with Autism Spectrum Disorders

2021 Zheng, F., Liu, G.*, Dang, T., Chen, Q., An, Y., Wu, M., Kong, X., Qiu, Z.* & Wu, B.