Efficient reproduction of cynomolgus monkey using pronuclear embryo transfer technique.

2008 Sun, Q.*, Juan Dong, Wenting Yang, Yujuan Jin, Mingying Yang, Yan Wang, Philip L. Wang, and Yinghe Hu*, and Joe Z. Tsien*.