Generation of a monkey with MECP2 mutations by TALEN-based gene targeting.

2014 Zhen Liu#, Xue Zhou#, Ying Zhu#, Zhi-Fang Chen, BinYu, Yan Wang, Chen-Chen Zhang, Yan-Hong Nie, Xiao Sang, Yi-Jun Cai, Yue-Fang Zhang, Tian-Lin Cheng, Chen Zhang, Wen-Hao Zhou,Qiang Sun,* Zilong Qiu,*.