Autism-like behaviors and germline transmission of transgenic monkeys expressing human MeCP2

2016 Zhen Liu, Xiao Li, Jun-Tao Zhang, Yi-Jun Cai, Tian-Lin Cheng, YanWang, Chen-Chen Zhang, Yan-Hong Nie, Wen-Jie Bian, Ling Zhang, Jian-Qiu Xiao, Bin Lu1, Yue-Fang Zhang, Xiao-Di Zhang, Xiao Sang, Jia-Jia Wu, Xiu Xu, Zhi-Qi Xiong, Feng Zhang, Xiang Yu, Neng Gong, Wen-Hao Zhou,Sun, Q.*,Zilong Qiu,*