One-step generation of complete gene knockout mice and monkeys by CRISPR/Cas9-mediated gene editing with multiple sgRNAs

2017 Erwei Zuo, Yijun Cai, Kui Li, Yu Wei, Bangan Wang, Yidi Sun, Zhen Liu, Jiwei Liu, Xinde Hu, Wei Wei, Xiaona Huo, Linyu Shi, Cheng Tang, Dan Liang, Yan Wang, Yanhong Nie, Chenchen Zhang, Xuan Yao, Xing Wang, Changyang Zhou, Wenqin Ying, Qifang Wang, Renchao Chen, Qi Shen, Guoliang Xu, Jinsong Li, Sun, Q.*, Zhiqi Xiong*, Hui Yang*.