Homology-mediated end joining-based targeted integration usingCRISPR/Cas9.

2017 Yao X,Wang X,Hu X,Liu Z,Liu J,Zhou H,Shen X,Wei Y,Huang Z,Ying W,Wang Y,Nie YH,Zhang CC,Li S,Cheng L,Wang Q,Wu Y,Huang P,Sun, Q.*