Generation of knock-in cynomolgus monkey via CRISPR/Cas9 editing

2018 Xuan Yao, Zhen Liu, Xing Wang, Yan Wang, Yan-Hong Nie, Liang Lai, Ruilin Sun, Linyu Shi,Sun, Q.*& Hui Yang*