Cloning of Macaque Monkeys by Somatic Cell Nuclear Transfer.

2018 Zhen Liu, Yijun Cai, Yan Wang, Yanhong Nie, Chenchen Zhang, Yuting Xu, Xiaotong Zhang, Yong Lu,Zhanyang Wang, Muming Poo, and Sun, Q.*