Efficient generation of mouse models of human diseases via ABE- and BE-mediated base editing

2018 Zhen Liu, Zongyang Lu, Guang Yang, Shisheng Huang, Guanglei Li2, Songjie Feng, Yajing Liu, Jianan Li,Wenxia Yu, Yu Zhang, Jia Chen ,Sun, Q.& Xingxu Huang.