Sleep and circadian abnormalities precede cognitive deficits in R521C FUS knockin rats

2018 Tao Zhang, Xin Jiang, Min Xu, Haifang Wang, Xiao Sang, Meiling Qin, Puhua Bao, Ruiqi Wang, Chenchen Zhang, Huiping Lu, Yuzhuo Li, Jin Ren, Hung-Chun Chang, Jun Yan, Sun, Q.*, Jin Xu*.