BMAL1 knockout macaque monkeys display reduced sleep and psychiatric disorders.

2019 Peiyuan Qiu, Jian Jiang, Zhen Liu, Yijun Cai, Tao Huang, Yan Wang, Qiming Liu, Yanhong Nie, Fang Liu, Jiumu Cheng, Qing Li, Yun-Chi Tang, Mu-ming Poo, Sun, Q.*, Hung-Chun Chang*.