Cloning of a gene-edited macaque monkey by somatic cell nuclear transfer

2019 Zhen Liu,Yijun Cai,Zhaodi Liao,Yuting Xu,Yan Wang,Zhanyang Wang, Xiaoyu Jiang, Yuzhuo Li, Yong Lu, Yanhong Nie, Xiaotong Zhang,Chunyang Li, Xinyan Bian, Mu-ming Poo, Hung-Chun Chang*, Sun, Q.*