Efficient base editing in G/C-rich regions to model androgen insensitivity syndrome.

2019 Jianan Li, Zhen Liu, Shisheng Huang, Xiao Wang, Guanglei Li, Yuting Xu, Wenxia Yu, Shanshan Chen, Yu Zhang, Hanhui Ma, Zunfu Ke, Jia Chen*, Sun, Q.*,Xingxu Huang*.