Locus-specific DNA methylation of Mecp2 promoter leads to autism-like phenotypes in mice.

2020 Zongyang Lu, Zhen Liu, Wei Mao, Xinying Wang, Xiaoguo Zheng, Shanshan Chen, Beibei Cao, Shisheng Huang, Xuliang Zhang, Tao Zhou, Yu Zhang, Xingxu Huang*, Sun, Q.*, Jia-Da Li*.