Efficient and risk-reduced genome editing using double nicks enhanced by bacterial recombination factors in multiple species

2020 Xiaozhen He, Wenfeng Chen, Zhen Liu, Guirong Yu, Youbang Chen, Yi-Jun Cai, Ling Sun, Wanli Xu, Lili Zhong, Caixi Gao, Jishen Chen, Minjie Zhang, Shengxi Yang, Yizhou Yao, Zhiping Zhang, Fujun Ma, Chen-Chen Zhang, Hui-Ping Lu, Bin Yu, Tian Lin Cheng, Juhui Qiu, Qing Sheng, Hai-Meng Zhou, Zhi-Rong Lv, Junjun Yan, Yongjian Zhou, Zilong Qiu, Zongbin Cui, Xi Zhang, Anming Meng, Sun, Q.*, Yufeng Yang*.