Mitochondrial replacement in macaque monkey offspring by first polar body transfer

2020 Wang, Zhanyang Li, Yuzhuo Yang, Xianfa Wang, Yan Nie, Yanhong Xu, Yuting Zhang, Xiaotong Lu, Yong Zhang, Tikui Liu, Qiming Jing, Naihe Liu, Zhen* Sun, Q.*