Accelerated passage of gene-modified monkeys by hormone-induced precocious puberty

2021 Zhen Liu*, Kui Li,, Yijun Cai, Qiming Liu, Tikui Zhang, Yong Lu, Yanhong Nie, Yan Wang, Zhiguang Yan, Yinwei Qu, Yuzhuo Li, Zhanyang Wang, Zhiqi Xiong*, Sun, Q.*