A corticopontine circuit for initiation of urination

2018 Yao, J., Zhang, Q., Liao, X., Li, Q., Liang, S., Li, X., Zhang, Y., Li, X., Wang, H., Qin, H., Wang, M., Li, J., Zhang, J., He, W., Zhang, W., Li, T., Xu, F., Gong, H., Jia, H.,?Xu, X.*, Yan, J. *, Chen, X. *