Neural circuit control of innate behaviors.

2021 Xiao, W., Jiao, Z., Senol, E., Yao, J., Zhao, M., Zhao, Z., Chen, X., Cao, P., Fu, Y., Gao, Z., Shen, W., Xu, X.*