An intein-split transactivator for intersectional neural imaging and optogenetic manipulation.

2022 Chen, H., Zhang, X., Yang, R., Wang, G., Zhu, X., Xu, Y., Wang, D., Zhang, N., Qiu, S., Zhan, L., Shen, Z., Xu, X., Long, G.*, & Xu, C.*