Nanoelectronic Coating Enabled Versatile Multifunctional Neural Probes

2017 Z Zhao#, L Luan#, X Wei, H Zhu, X Li, S Lin, JJ Siegel, RA Chitwood, C Xie