Autism-like behaviours and germline transmission in transgenic monkeys overexpressing MeCP2

2017 Liu, Z.,Li, X.,Zhang, T.,Cai, Y.,Cheng, L.,Cheng, C.,Wang, Y.,Zhang, C.,Nie, Y.,Chen, Z.,Bian, W.,Zhang, L.,Xiao, J.,Lu, B.,Zhang, Y.,Zhang, X.,Sang, X.,Wu, J.,Xu, X.,Xiong, Z.,Zhang, F.,Yu, X.,Gong, N.,Zhou, W.,Sun, Q.*,Qiu, Z.*